1. Đánh giá m?c tiêu v?i m?c đ? nguy c?Gi?ng nh? th? tr??ng ch?ng khoán, n?i m?t vài c? phi?u có m?c đ? nguy c? cao h?n, th? tr??ng bđs cũng ti?m ?n nhi?u r?i.Gi? s? b?n mua m?t ngôi nhà, nh?ng ngôi nhà đó c?n nhi?u năm đ? s?a ch?a, th?m chí ph?i s?a đi s?a l?i nhi?u l?n trong m?t năm. Đi?u này s? khi?n l?i nhu?n mà b?n thu l?i đ??c t? ngôi nhà đó gi?m m?nh. K? c? khi bán nhà, b?n cũng s? g?p khó khăn v?i nh?ng lo?i tài s?n nh? v?y. Sau quãng th?i gian th?m đ?nh, nhi?u kh? năng nh?ng căn nhà c?n s?a ch?a nhi?u l?n s? m?t đi giá tr?.Đây ch? là m?t y?u t? c?a s? nh?ng ví d? v? r?i ro có th? x?y ra trên th? tr??ng b?t đ?ng s?n. T?t nhiên, l?ch s? đã ch?ng minh b?t đ?ng s?n là m?t trong s? s? nh?ng lo?i hình đ?u t? an toàn nh?t, nh?ng m?t khi x?y ra nguy c?, b?n có th? m?t r?t nhi?u b?i đ?n gi?n đây là lo?i hình đ?u đ?c thù có giá tr? l?n.Vì v?y, d??i góc đ? là m?t quý anh ch? đ?u t?, b?n c?n nghiên c?u k? l??ng tr??c khi đ?a quy?t đ?nh, đ?c bi?t c?n đánh giá m?c tiêu cu?i cùng c?a b?n thân v?i m?c đ? r?i ro c?a kho?n đ?u t?.2. Xác đ?nh qu? th?i gian dành cho đ?u t? vào BĐSTr??c khi tham gia th? tr??ng bđs, b?n c?n xác đ?nh s? t?o thành m?t nhà đ?u t? toàn th?i gian hay bán th?i gian. V?i m?t ng??i mua đ?u t? toàn th?i gian, b?n c?n coi b?t đ?ng s?n là công vi?c chính, là toàn b? s? nghi?p và ph?i dành toàn tâm toàn l?c đ? nghiên c?u, đ?u t?.Trái l?i, nh?ng ng??i coi b?t đ?ng s?n là m?t công vi?c ph?, giúp h? có thêm thu nh?p. Vì v?y, qu? th?i gian c?a nh?ng quý anh ch? đ?u t? bán th?i gian s? r?ng h?n và h? cũng có nhi?u ph??ng án h?n. Các nhà đ?u t? bán th?i gian có th? cách th?c nh?ng lo?i hình nh? b?t đ?ng s?n cho thuê hay các qu? tín thác đ?u t? b?t đ?ng s?n.3. V?ch s?n chi?n l??cCó nhi?u cách đ? ti?p c?n th? gi?i b?t đ?ng s?n, nh?ng quan tr?ng b?n c?n bi?t mình đang giao d?ch v?i qu? th?i gian nào. Trên th? tr??ng b?t đ?ng s?n th??ng chia ra ba kho?ng th?i gian: Ng?n h?n, trung h?n và dài h?n. Đi?u này đ?ng nghĩa v?i vi?c s? có nh?ng k? ho?ch đ?u t? khác nhau, phù h?p cho t?ng kho?ng th?i gian. Do đó, vi?c xác đ?nh th?i gian đ? v?ch ra chi?n l??c phát tri?n và đ?u t? phù h?p là đi?u mà các ng??i mua đ?u t? c?n xem xét.4. L?a ch?n m?i quan h?N?u b?n đ?nh đ?u t? BĐS, m?t trong nh?ng v?n đ?không th? không nh?c t?i chính là các m?i quan h?. M?i quan h? ? đây có th? hi?u theo nhi?u nghĩa, t? đ?ng nghi?p, ng??i mua, nhà môi gi?i, chuyên gia,… t?t c? đ?u có th? giúp s?c cho b?n đ? theo đu?i s? nghi?p đ?u t? vào các lo?i hình bđs đang m? bán b?t đ?ng s?n. T?t nhiên, vi?c ph??ng án m?i quan h? làm sao cho phù h?p v?i m?c đích c?a t?ng ng??i không ph?i chuy?n đ?n gi?n, và đi?u này ph? thu?c nhi?u vào s?c nhìn c?a m?i ng??i mua đ?u t?.Cùng xem xét: http://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://www.ultimate-guitar.com/u/dautubdsland https://sekshikayeler.net/author/dautubdsland/ http://ask.bacagadget.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://www.divephotoguide.com/user/dautubdsland http://bezvoprosa.ru/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://githomelab.ru/dautubdsland https://source.coderefinery.org/dautubdsland https://unsplash.com/@dautubdsland http://80.82.64.206/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://emc-git.polito.it/dautubdsland https://gitlab.tue.nl/dautubdsland http://www.nidiinfanziaolbia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3835472 https://ello.co/dautubdsland https://git.cit.bcit.ca/dautubdsland https://git.sicom.gov.co/dautubdsland https://devpost.com/johannsendyhr348 https://git.virtual-sr.com/dautubdsland https://kalspage.com/author/dautubdsland/ https://knowyourmeme.com/users/dautubdsland/ http://www.cnccode.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://git.rj.def.br/dautubdsland http://ozakantalya.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1073333 http://syt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1677028&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://git.ociotec.com/dautubdsland https://seekingalpha.com/user/55577048 https://zippyshare.com/dautubdsland https://www.gamespot.com/profile/johannsendyhr/about-me/ https://www.hulkshare.com/dautubdsland https://git.jsb.be/dautubdsland https://myspace.com/dautubdsland https://disqus.com/by/dautubdsland/ http://git.newslab.iith.ac.in/dautubdsland http://www.dellemimose.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2488160 http://www.synthedit.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://livestocktrader.com/author/dautubdsland/ https://oneshot.lk/user/profile/384639 https://michigan.budtrader.com/author/dautubdsland/ http://www.answerpail.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://kartalescortt.org/author/dautubdsland/ https://git.happy-dev.fr/dautubdsland http://bdt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=7186&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=489303&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://www.pinterest.com/johannsendyhr348/ https://cults3d.com/fr/utilisateurs/dautubdsland http://sc.devb.gov.hk/TuniS/dautubds.land/ https://umraniyescort.net/author/dautubdsland/ https://coub.com/dautubdsland http://dukccq.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=741906&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://ngoaivu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1661477&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://static.202.230.76.144.clients.your-server.de/dautubdsland https://www.veoh.com/users/dautubdsland http://www.authorstream.com/dautubdsland/ https://lookbook.nu/user/9862886-Gibson https://ask.fm/dautubdsland94 http://hmsay.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=848037 https://code.getnoc.com/dautubdsland https://git.synz.io/dautubdsland https://yolotheme.com/forums/users/dautubdsland/ http://i-m-a-d-e.org/qa/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://www.cakeresume.com/me/dautubdsland/ http://professionalcarpetcleaners.com/user/profile/860650 https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31986826 http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/dautubds.land/ https://yoyoafrica.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=704585 http://hoichuthapdo.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=61983&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://musescore.com/user/42411149 https://nootheme.com/forums/users/dautubdsland/ https://www.podomatic.com/podcasts/johannsendyhr348 https://www.transtats.bts.gov/exit.asp?url=https://dautubds.land/ https://gitlab.haskell.org/dautubdsland https://www.blurb.com/user/dautubdsland http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1430400 https://www.ted.com/profiles/32338616 https://wefunder.com/leefogh http://studyroom.co.za/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://git.qt.io/dautubdsland https://repo.getmonero.org/dautubdsland http://www.astro.wisc.edu/?URL=dautubds.land/ https://gitlab2.ac-montpellier.fr/dautubdsland https://wacowla.com/chineseclassifieds/author/dautubdsland/ https://godotengine.org/qa/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://intensedebate.com/people/dautubdslan https://www.johnsonclassifieds.com/user/profile/1703377 https://git.technode.com/dautubdsland https://list.ly/johannsendyhr348 https://gitlab.jonasled.de/dautubdsland http://idea.informer.com/users/dautubdsland/?what=personal https://forum.acronis.com/user/380111 http://qa.supermap.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-12-25 (土) 15:49:35 (843d)