Ngày 08/01/2021, Ban Th??ng v? Huy?n ?y L?c S?n đã có bu?i làm vi?c v?i Công ty C? ph?n T?p đoàn M?t tr?i (Sun Group) v? vi?c thuy?t trình ý t??ng th?c thi d? án Khu đô th? du l?ch sinh thái, vui ch?i gi?i trí cao c?p Yoko Onsen t?i xã Quý Hòa.Tham d? bu?i làm vi?c, v? phía huy?n L?c S?n có các đ?ng chí: Nguy?n Ng?c Đi?p - TUV, Bí th? Huy?n ?y; Bùi Văn Hành - Ch? t?ch HĐND huy?n; Bùi Văn Kía - Phó Bí th? Th??ng tr?c Huy?n ?y, Phó Ch? t?ch HĐND huy?n; Bùi Văn L?nh - Phó Bí th? Huy?n ?y, Ch? t?ch UBND huy?n; các đ?ng chí ?y viên Ban Th??ng v? Huy?n ?y; lãnh đ?o UBND huy?n; các c? quan, đ?n v? liên quan; ban lãnh đ?o Đ?ng ?y, HĐND, UBND xã Quý Hòa và bi?u tr?ng xóm Đ?i Thung 1, Đ?i Thung 2 (xã Quý Hòa). V? phía t?p đoàn Sun Group có ông Nguy?n Quang Huy - Ch? t?ch T?p đoàn vùng th? đô và các đ?n v? tr?c thu?c Sun Group. Ngày 08/01/2021, Ban Th??ng v? Huy?n ?y L?c S?n đã có bu?i làm vi?c v?i Công ty C? ph?n T?p đoàn M?t tr?i (Sun Group) v? vi?c thuy?t trình ý t??ng th?c thi d? án Khu đô th? du l?ch sinh thái, vui ch?i gi?i trí cao c?p Yoko Onsen t?i xã Quý Hòa.Tham d? bu?i làm vi?c, v? phía huy?n L?c S?n có các đ?ng chí: Nguy?n Ng?c Đi?p - TUV, Bí th? Huy?n ?y; Bùi Văn Hành - Ch? t?ch HĐND huy?n; Bùi Văn Kía - Phó Bí th? Th??ng tr?c Huy?n ?y, Phó Ch? t?ch HĐND huy?n; Bùi Văn L?nh - Phó Bí th? Huy?n ?y, Ch? t?ch UBND huy?n; các đ?ng chí ?y viên Ban Th??ng v? Huy?n ?y; ban lãnh đ?o UBND huy?n; các c? quan, đ?n v? liên quan; lãnh đ?o Đ?ng ?y, HĐND, UBND xã Quý Hòa và đ?i di?n xóm Đ?i Thung 1, Đ?i Thung 2 (xã Quý Hòa). V? phía t?p đoàn Sun Group có ông Nguy?n Quang Huy - Ch? t?ch T?p đoàn vùng th? đô và các đ?n v? tr?c thu?c Sun Group.Phát bi?u k?t lu?n bu?i làm vi?c, đ?ng chí Bí th? Huy?n ?y đã bày t? quan đi?m c?a huy?n mang đ?n cao đ?i v?i ý t??ng c?a t?p đoàn Sun Group, v?i mong mu?n nhà đ?u t? trong n??c xúc ti?n nhanh giai đo?n chu?n b? đ?u t?, th?c hi?n đ?u t? đ?c bi?t tìm hi?u đ?m b?o vi?c làm, nâng cao đ?i s?ng cho ng??i dân đ?a ph??ng. song song, ch? đ?o các c? quan chuyên môn c?a huy?n, xã, xóm t?o đi?u ki?n thu?n l?i Tr? giúp ng??i mua đ?u t? th?c hi?n th?c hi?n ý t??ng. https://dautubds.land/sun-group-hoa-binh/

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-01-09 (日) 19:46:32 (828d)