https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=12123 (Công Ty C? Ph?n T?p Đoàn M?t Tr?i) là t?p đoàn kinh doanh đa ngành c?a Vi?t Nam, mã s? thu? c?a t?p đoàn do S? K? ho?ch và Đ?u t? thành ph? Đà N?ng c?p. Sun Group đ??c t?o thành vào năm 1998 t?i Ukraina và m? r?ng ho?t đ?ng t?i Vi?t Nam t? năm 2007. Ng??i đ?ng đ?u t?p đoàn là Lê Vi?t Lam.Sun Group đ??c thành l?p t?i Ukraina năm 1998. Ngay t? khi thành l?p, t?p đoàn Sun Group đã xây d?ng và đ?a vào ho?t đ?ng trung tâm th??ng m?i di?n tích khu khu đ?t l?n nh?t c?a ng??i Vi?t Nam t?i n??c ngoài lúc b?y gi? có tên Barabasova, siêu th? và văn phòng cho thuê ? Sun City, siêu th? th?c ph?m đ?t đ?u c?a ng??i Vi?t ? Sun Mart, công viên n??c trong nhà ? Jungle hay khách s?n 4 sao s?m nh?t c?a ng??i Vi?t ? SunLight. N?i b?t nh?t là Làng Th?i Đ?i ? n?i sinh s?ng c?a 300 gia đình ng??i Vi?t ? Kharkov, thành ph? l?n th? hai c?a Ukraina.Năm 2007, Lê Vi?t Lam đ? ra tr? v? đ?u t? t?i Vi?t Nam. Công trình l?n đ?t đ?u ? trong n??c c?a Sun Group chính là Khu du l?ch Bà Nà Hills t?i Đà N?ng.Nh?ng d? án tiêu bi?u c?a T?p đoàn Sun Group t?i Vi?t Nam:Năm 2009, đ?a vào ho?t đ?ng hai tuy?n cáp treo Su?i M? ? Bà Nà và Debay ? Morin. Tuy?n cáp treo Su?i M? ? Bà Nà giúp đi đ?n t? chân núi Bà Nà lên đ?n khu du l?ch Bà Nà - Su?i M? mà sau này tăng tr??ng thành h? th?ng vui ch?i, ngh? d??ng Sun World Ba Na Hills.Tháng 6 năm 2012, khai tr??ng khu ngh? d??ng 5 sao Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort.Tháng 6 năm 2015, khai tr??ng Sun World Danang Wonders t?i trung tâm Thành ph? Đà N?ng.T?p tin:Cap-treo-fansipan.jpgCáp treo FansipanTháng 2 năm 2016, khai tr??ng h? th?ng cáp treo Fansipan, Sa Pa trong t? h?p Sun World Fansipan Legend v?i 2 k? l?c Guinness là Cáp treo ba dây có đ? chênh gi?a ga đi và ga đ?n di?n tích khu khu đ?t l?n nh?t th? gi?i 1.410 m.Tháng 12 năm 2016, khai tr??ng khai tr??ng resort 5 sao JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay t?i Phú Qu?c.Tháng 4 năm 2017, khai tr??ng công viên n??c Typhoon Water Park thu?c t? h?p Sun World Ha Long Complex.[6]Đ?u năm 2017, trình làng th??ng hi?u m?i Sun World quy t? các chu?i công viên, chu?i vui ch?i gi?i trí c?a T?p đoàn nh? Sun World Ba Na Hills, Sun World Danang Wonder, Sun World Halong Complex và Sun World Fansipan Legend.Tháng 2 năm https://www.scoop.it/u/sungroupvn , khai tr??ng cáp treo 3 dây v??t bi?n Hòn Th?m, Phú Qu?c.Tháng 6 năm 2018, m? qu? hàng C?u Vàng ? m?t cây c?u b? hành dài kho?ng 150 m, n?m ? đ? cao kho?ng 1.400 m (so v?i m?c n??c bi?n) t?i Sun World Ba Na Hills, Đà N?ng, Vi?t Nam.Tháng 12 năm 2018, khai tr??ng khách s?n 5 sao Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel t?i Sa Pa, Lào Cai.Ngày 30 tháng 12 năm 2018, khai tr??ng 3 công trình m?ng l??i giao thông là C?ng hàng không qu?c t? Vân Đ?n, C?ng tàu khách qu?c t? H? Long và cao t?c H? Long - Vân Đ?n.Tháng 10 năm 2019, UBND t?nh L?ng S?n thông báo T?p đoàn Sun Group s? đ?u t? d? án t? h?p du l?ch sinh thái, cáp treo M?u S?n (L?ng S?n). M?u S?n là 1 trong 6 đ?a đi?m đ??c ng??i Pháp ch?n làm khu du l?ch cùng v?i Sapa, Đà L?t, Bà Nà, Fansipan, Tam Đ?o.Tháng 1 năm https://os.mbed.com/users/sungroupvn/ , Sun Group chính xác khánh thành t? h?p cáp treo lên đ?nh núi Bà Đen, t?nh Tây Ninh. Tuy?n cáp treo thu?c h? th?ng Khu du l?ch Sun World Ba Den Mountain.

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-01-22 (土) 13:15:39 (763d)