V?i “thành tích” đ?u t? vào đâu là BĐS n?i đó nâng t?m giá tr? và b?t phá ngo?n m?c, t?p đoàn Sun Group luôn là CĐT đ??c chào đón t?i các đ?a ph??ng.Các công trình ngh? d??ng, vui ch?i gi?i trí mà Sun Group đ?nh h??ng đ?u có t?ng di?n tích khu đ?t xây d?ng kh?ng và thi?t k? ?n t??ng, khác bi?t đ?ng c?p b?c nh?t t?i Vi?t Nam.Có th? k? tên hàng lo?t nh?ng công trình đ? l?i đi?m nh?n c?a Sun Group t?i các thiên đ??ng du l?ch Vi?t nh?: Bà Nà Hills c?a Đà N?ng, Fansipan Sapa, Cáp treo Hòn Th?m Phú Qu?c, Sun World H? Long Qu?ng Ninh…Và th?i gian s?p t?i đây, d? ki?n vào quý III năm 2022, Sun Group s? cho m? qu? hàng chu?i vui ch?i gi?i trí, ngh? d??ng t?i t?nh Hòa Bình. Theo tin t?c nh?n đ??c, m?c tiêu chung c?a d? án Sun Group Hòa Bình là nh?m m?c đích s? d?ng nh?ng trong t??ng lai có th? s?n có v? du l?ch c?a Quý Hòa, L?c S?n. song song b? sung cho nhau hài hòa gi?a vi?c phát huy và b?o t?n nh?ng giá tr? v?t th? và phi v?t th? nh?m thúc đ?y ngành du l?ch t?nh Hòa Bình nâng cao theo h??ng lâu dài, b?n v?ng.Hi?n t?i, UBND t?nh Hòa Bình đã đ?ng ý ch? tr??ng cho phép Sun Group k?t h?p v?i các c? quan ch?c năng c?a t?nh gi?ng nh? huy?n L?c S?n nghiên c?u l?p quy ho?ch xây d?ng chi ti?t t? l? 1/500 và l?p đ? xu?t d? án h? th?ng du l?ch văn hóa, d?ch v? ngh? d??ng t?i khu v?c đ?i Thung, xã Quý Hòa huy?n L?c S?n và xã Cu?i H? huy?n Kim Bôi, Hòa Bình.Nh? v?y, v?i vi?c đ?ng ý và t?o đi?u ki?n c?a nhà lãnh đ?o t?nh Hòa Bình, t?p đoàn Sun Group s? s?m hoàn thi?n các th? t?c v? pháp lý và b?t tay th?c hi?n d? án t?i Hòa Bình ngay trong năm 2022 này.Website s? đáp ?ng t?i quý anh ch? tin t?c toàn b?, chính th?ng v? siêu d? án SUN GROUP HÒA BÌNH, tin t?c th? tr??ng BĐS ven đô, th? tr??ng ngh? d??ng hòa Bình gi?ng nh? các bài vi?t t? v?n chuyên sâu giúp anh ch? t?ng b??c ch?n đ??c các lo?i hình bđs đang m? bán BĐS ?ng ý cùng ph??ng án tài chính phù h?p. https://sungrouphoabinh.info/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-11 (金) 09:58:20 (385d)