Vinhomes Dream City là m?t thành ph? văn minh, hi?n đ?i v?i nhi?u lo?i hình d?ch v? nhà ?, th??ng m?i và d?ch v?, t?a l?c t?i xã Long H?ng & Nghĩa Tr?, huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Văn Giang's Dream City Vinhomes có quy mô lên đ?n 4454 ha v?i m?c giá h?p lý, th?a mãn nhu c?u c?a m?i đ?i t??ng khách hàng cũng nh? bi?n ??c m? s? h?u n?i an c? t?i Hà N?i thành hi?n th?c. Khu đô th? này đã t?o nên m?t đô th? hi?n đ?i, văn minh, đ?ng c?p theo tiêu chu?n Singapore trong t??ng lai. Ti?p n?i thành công c?a d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City là t? h?p bi?t th?, nhà li?n k?, shophouse và chu?i căn h? cao c?p. B?ng vi?c xây d?ng nh?ng ti?n ích s?ng đ?ng c?p nh?t khu đô th?, ch? đ?u t? Vingroup đã mang đ?n cho khu đô th? nh?ng thi?t k? ?n t??ng và đ?c đáo nh?t dành cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0079477697 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 14:11:54 (504d)