Lynn Times Phú Yên đ??c bi?t đ?n là m?t d? án chu?i căn h? Condotel và shophouse th??ng m?i v?i v? th? vô cùng đ?p và phong th?y. V?i view h??ng th?y hài hòa, ch?c ch?n s? mang l?i cho ch? nhà tinh tuý tài l?c và may m?n. Lynn Times Tuy Hòa, Phú Yên th?c hi?n trên quy mô 3 ha g?m 168 căn Shop th??ng m?i (5 t?ng), 328 căn h? khách s?n và 8 tòa Boutique Hotel.Bên d??i Nghĩa s? update thông tin chi ti?t d? án Lynn Phú Yên cho anh ch?. Qua đó, anh ch? có th? suy nghĩ và ch?n l?a nh?ng s?n ph?m phù h?p.Trên đây là nh?ng thông tin chi ti?t Lynn Times Phú Yên cho anh ch? quan tâm đ?n d? án này. M?i thông tin t? v?n chuyên sâu h?n, anh ch? vui lòng g?i cho Nghĩa 0941559666 đ? đ??c t? v?n m?i băn khoăn. Thêm vào đó, anh ch? cũng có th? tìm hi?u thêm nh?ng d? án khác đang r?t “HOT” hi?n nay. https://www.facebook.com/duansungrouphoabinh


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-01-09 (日) 18:07:36 (446d)